Statut - Unia Gniewkowo

Przejdź do treści
Statut klubu

STATUT MIEJSKIEGO LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO MLKS " UNIA" GNIEWKOWO
Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Miejski Ludowy Klub Sportowy "UNIA" Gniewkowo zwany dalej "Klubem" oraz stanowi organizację pozarządową kontynuującą tradycje piłkarskie istniejące na terenie Gniewkowa od 1933 roku.
§2
Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowość prawną oraz działa zgodnie z niniejszy statutem.
§3
Terenem działania Klubu jest miasto i gmina Gniewkowo z siedzibą miasto Gniewkowo.
§3¹
1. "Klub prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lokalnej, nie ograniczając ją tylko do grona członków stowarzyszenia.
2. Klub prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:
- ochrona i promocja zdrowia
-podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- wypoczynek dzieci i młodzieży
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
3. Klub realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
§4
Klub może być członkiem innych organizacji sportowych i społecznych.
§5
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz nie działa w celu osiągnięcia zysku
§6
Klub ma prawo posiadania i używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami
§6¹
Klub posiada własne godło według załącznika nr 1 do statutu, który podlega ochronie prawnej.
Rozdział 2
Cele i zadania klubu
§7
Celem Klubu jest:
1. organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu
2. dążenie do objęcia swą działalnością społeczności Miasta i Gminy Gniewkowo, w szczególności dzieci i młodzieży
3. stałe podnoszenie poziomu sportowego
4. udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i szkolenie
5. kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienie zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich
6. ochrona i promocja zdrowia
7. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej
8. wypoczynek dzieci i młodzieży
9. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
§8
Zadaniem Klubu jest:
1. organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych
2. utrzymywanie i rozbudowa obiektów sportowych
3. organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu
4. gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami Klubu
5. współdziałanie z organami państwowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w zakresie realizacji zadań statutowych
6. prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej
7. podejmowanie innych czynności zgodnych z przepisami prawa i zmierzających do realizacji celów statutowych
§9
Klub może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy, a środki finansowej z tej działalności Klub może przeznaczyć na rozwój bazy szkoleniowo-sportowej i działalności statutowej.
Działalność gospodarcza może być prowadzona jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych: działalności obiektów sportowych; działalności klubów sportowych; pozostałej działalności związanej ze sportem; działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej: działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§10
1 Członkowie Klubu dzielą się na:
a. członków zwyczajnych
b. członków wspierających
c. członków honorowych
2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie ich pisemnej deklaracji
§11
Członkiem zwyczajnym Klubu może być:
a. osoba pełnoletnia
b. osoba niepełnoletnia, która posiada pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów prawnych
§12
Członkiem wspierającym Klub może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie finansowe i rzeczowe na rzecz Klubu
2. Członek wspierający- osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela
§13
Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
1. biernego i czynnego wyboru do władz Klubu pod warunkiem ukończenia 18 roku życia
2. brania czynnego udziału w działalności statutowej Klubu
3. korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych oraz sprzętu będącego własnością Klubu na zasadach określonych regulaminami uchwalonymi przez Zarząd Klubu
4. ocenianie działalności Klubu i jego władz
5. zgłaszanie wniosków i postulatów w sprawie działalności Klubu
6. noszenie odznaki Klubu i jego władz
7. korzystanie z innych uprawnień wynikających ze statutu i uchwał Zarządu Klubu
§13¹
1. Zarząd Klubu prowadzi listę członków klubu, uaktualnioną corocznie w drodze uchwały, a lista ta ma charakter decydujący przy ustalaniu prawa do czynnego oraz biernego prawa wyborczego oraz stanowi podstawę do egzekwowania zaległych składek członkowskich
§14
Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1. regularnego opłacania składek członkowskich
2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu
3. brania czynnego udziału w działalności Klubu i przyczyniania się do realizacji jego celów statutowych
4. dbania o dobro i rozwój Klubu, chronienie własności Klubu jako wspólnego dobra wszystkich jego członków oraz zwalczanie przejawów marnotrawstwa
5. propagowanie kultury fizycznej i sportu
§14¹
Zasady oraz warunki zwolnienia członka stowarzyszenia od obowiązku zapłacenia składek określa zarząd w drodze uchwały.
§15
Członkowie wspierający posiadają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego
§16
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a. skreślenia z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres 12 miesięcy
b. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych
c. wykluczenia z powodu rażącego nieprzestrzegania statutu i regulaminów Klubu lub uchwał jego władzy
d. śmierci członka
2. Uchwałę o skreśleniu bądź wykluczeniu podejmuje Prezydium Zarządu w pierwszej, a zarząd w drugiej instancji, Od uchwały Prezydium służy odwołanie do Zarządu Klubu w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała drugiej instancji powinna być podjęta w ciągu 3 miesięcy od daty wniesienia i jest ostateczna.
§17
1. Osobom fizycznym wybitnie zasłużonym w rozwoju działalności klubu może być nadana godność członka honorowego
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu Klubu
3. Członkowie honorowi mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem płacenia składek członkowskich
§18
W przypadku naruszenia postanowień statutu i regulaminów Klubu lub uchwał jego władz, na członka Klubu mogą być nakładane kary określone w regulaminie uchwalonym przez Walne Zebranie Zarządu
§19
1. Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji statutowych zadań klubu mogą otrzymać wyróżnienia i nagrody
2. Rodzaje wyróżnień i nagród ustala zarząd z zachowaniem obowiązujących przepisów
Rozdział 4
Władze Klubu
§20
1. Władzami Klubu są:
a. Walne Zebranie członków zwane dalej "Walnym Zebraniem"
b. Zarząd Klubu
c. Komisja Rewizyjna
d. Sąd Koleżeński
2. Kadencja władz trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zebrania
3. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność ½ ogólnej liczby osób /co najmniej/ uprawnionych do głosowania
4. W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu Klubu, Komisja Rewizyjna lub Sąd Koleżeński w czasie trwania kadencji, każda z tych władz dokooptuje na jego miejsce nowego członka z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru
5. W czasie trwania kadencji Zarząd, na pisemny wniosek jednego ze swoich członków, w drodze uchwały, jest uprawniony do powołania do swojego składu nowego i dodatkowego członka, z tym zastrzeżeniem, że liczba członków zarządu w czasie trwania kadencji nie może przekroczyć 11 osób. Czas trwania kadencji tak wybranego członka odpowiada kadencji zarządu, w czasie którego został on powołany
Walne Zebranie
§21
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne
§22
W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział członkowie Klubu i zaproszeni goście
1. z głosem decydującym- członkowie zwyczajni i honorowi
2. z głosem doradczym- zaproszeni gości i członkowie wspierający
§23
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje zarząd Klubu nie rzadziej niż raz do roku, które odbędzie się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwołuje Zarząd Klubu raz na 4 lata.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Klubu obowiązany jest zawiadomić wszystkich członków na 14 dni przed terminem.
3.Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał przy udziale co najmniej 50% ogółu członków w pierwszym, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych
§24
Walne Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad ustalonym i podanym do wiadomości zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu
§25
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane jest:
  1. z inicjatywy Zarządu Klubu
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej
  3. na wniosek co najmniej ½ liczby członków Klubu i obraduje nad sprawami dla których zostało powołane
§26
Do kompetencji Walnego Zebrania należą wszystkie sprawy stowarzyszenia z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów, a w szczególności sprawy dotyczące:
1. uchwalenia regulaminu Walnego Zebrania oraz zatwierdzenie ramowych regulaminów Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
2. wybór Prezesa Zarządu Klubu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
4. ocena działalności Klubu i pracy jego władz oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej
5. uchwalanie kierunków, programów rozwoju i działalności Klubu
6. uchwalenie statutu Klubu i jego zmian
7. podejmowanie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej
8. nadanie godności członka honorowego
9. podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Klubu
10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się "Klubu"
Zarząd Klubu
§27
1 Zarząd Klubu składa się z 5-11 członków, w tym z prezesa, jednego lub dwóch zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika, którzy stanowią jego Prezydium
2. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc
3. Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu Klubu określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu
§27¹
Po dokonaniu wyboru Prezesa zarządu oraz Zarządu, na wniosek Prezesa Zarządu Zarząd podejmuje uchwałę o wyborze V-ce Prezesów, sekretarza oraz skarbnika
§28
Do kompetencji Zarządu Klubu należy bieżące prowadzenie spraw Klubu oraz reprezentowanie go na zewnątrz w zakresie czynności zarządu a w szczególności:
1. uchwalanie planów działalności Klubu
2. sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansów
3. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków ze swojej działalności
4. przyjmowanie w poczet członków Klubu
5. nadawanie godności członka honorowego
6. podejmowanie uchwał w sprawach wykreślania i wykluczenia członków
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
8. uchwalenie wysokości składek członkowskich
§29
1. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków chyba, że ustawa lub statut wymagają dla powzięcia uchwały innej większości
2. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu Klubu
§30
Członkiem Zarządu nie może być członek Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna
§31
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego
3. Członkiem Komisja Rewizyjnej nie może być:
a. członek Zarządu ani osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym ożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
b. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
§32
1. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli, niezależny oraz niepodlegający zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu oraz dokonywanie oceny tej działalności
b. dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych
c. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków ze swojej działalności
d. występowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji
§32¹
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymać z tytułu pełnienia tej funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni
Rozdział 5
Majątek Klubu
§33
Na majątek Klubu składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze
§34
Fundusze Klubu Stanowią:
1. dotacje od jednostek samorządu terytorialnego
2. składki członkowskie
3. subwencje, inne dotacje
4. darowizny, spadki
5. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej Klubu
§35
1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu tj. Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika
2. Do składania oświadczeń woli w innych sprawach upoważnione są dwie osoby: Prezes lub Wiceprezes i Sekretarz
§35¹
1. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej " osobami bliskimi"
b. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członków jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe
Rozdział 6
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu
§36
Podjęcie uchwały o zmianie statutu i rozwiązania Klubu wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania
§37
W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały rozwiązania Klubu, walne Zebranie Członków zdecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła Komisję Likwidacyjną

Unia Gniewkowo
Wróć do spisu treści